Onze Stichting Little Tigers

Wie we zijn, wat we doen en waarom
 • Little Tigers

  No-kill-dierenasielen in Spanje blijven op alle niveaus verstoken van subsidie van de overheid. Alle kosten moeten worden opgebracht door de vrijwilligers die er werken en door donateurs die hun zaak steunen.
  .
  Stichting Little Tigers stelt zich ten doel om zoveel mogelijk zwerfkatten uit het buitenland te helpen. Op dit moment werken we vooral met asielen in Spanje en Griekenland. Zwerfkatten daar worden van de straat gehaald of uit het gemeenteasiel (ofwel dodingstation) gered. Ook ondersteunen we programma’s om zwerfkatten te laten castreren/steriliseren. Samen met de vrijwilligers in het buitenland proberen we een goede oplossing voor hen te vinden. Indien mogelijk proberen een nieuw huisje te zoeken voor de katten (in Spanje of in Nederland/België).  
 • Waarom is Little Tigers nodig?

  Stichting Little Tigers werd opgericht door Loes de Vries, Lisa Gilson en Richard Kramer. Zij zagen de noodzaak in om gezonde en adopteerbare buitenlandse gezelschapsdieren te redden, die anders bestemd zouden zijn voor euthanasie.

  Al gauw bleek dat het laten adopteren alleen geen oplossing is voor de problemen rondom zwerfdieren in Zuid-Europese landen. Veel dieren leven onder slechte en vaak levensgevaarlijke omstandigheden. Dit resulteert dan in veel gewonde dieren. Daarnaast zijn de meeste van de zwerfdieren niet gecastreerd of gesteriliseerd, waardoor ze zich ongebreideld kunnen voortplanten waardoor de problemen alleen maar groter worden.

  Het grote manco is dat het in die landen ontbreekt aan een gestructureerd dierenwelzijnsbeleid, en helemaal waar het betreft het steunen van georganiseerde vrijwilligers die proberen om deze problemen aan te pakken. Erger nog, deze organisaties worden, vaak met medewerking van de overheid, tegengewerkt door belangengroeperingen, die in de activiteiten van deze organisaties een bedreiging zien van hun inkomsten. Het gaat hierbij dan om onder meer om dierenartsen en houders van officiële dierenasielen.

  Logisch dat Little Tigers zich dan ook heeft gewaagd aan de volgende stap: het inzamelen van gelden en goederen om de organisaties in Zuid-Europa, die zich inzetten, om deze katten een dierwaardig bestaan te bieden, met raad en daad bij te kunnen staan. Niet alleen om de leefomstandigheden van de dieren te verbeteren, maar vooral ook om de problemen van de zwerfdierenoverbevolking aan te pakken.

 • Onze Missie

  Little Tigers zet zich in om de gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven te verbeteren van zwerfkatten en -honden in de gebieden waar Little Tigers contacten heeft en op andere plekken waar we kunnen helpen.

  We zorgen bijvoorbeeld voor vervoer naar een veilige plek van katten (en incidenteel honden) die in gevaar verkeren. Dit kan een opvanghuis zijn of een goede en vertrouwde dierenopvang, waar de dieren verzorgd en beschermd  worden. De volgende stap is het zoeken naar permanente adoptie-adressen voor de daarvoor geschikte katten (en incidenteel honden). Het merendeel van deze adressen zullen in Nederland en België worden gevonden, maar andere landen zijn eveneens mogelijk, zolang er goed en betaalbaar transport geregeld kan worden. Eveneens behoort daarbij het direct en indirect ondersteunen van acties om de thuisloze dieren te laten castreren/steriliseren, om hiermee de overbevolking van zwerfdieren tegen te gaan, en, hopelijk, op een gegeven moment te beëindigen.

 • Ons Actieplan

  Dit is ons plan voor dit jaar en de komende jaren:

  • Campagnes ten behoeve van het steriliseren/castreren van dieren, om daarmee de overbevolking te doen afnemen en uiteindelijk te beëindigen, Dit is regelmatig nodig, maar vooral in de lente;
  • Transporten naar Nederland en/of België, om te voorkomen dat dieren worden geëuthanaseerd, en deze aan een veilig thuis helpen. Dit is een doorlopende activiteit;
  • Bij voldoende aanbod van adopties en opvangadressen, en we de gelegenheid hebben, verzorgen we een uitgebreid transport over de weg, om meer dieren van euthanasie te redden;
  • Inzamelen van kattenvoer en andere materialen, die nodig zijn voor de verzorging van katten, en deze naar onze contacten in het buitenland te verzenden; Dit is een doorlopende activiteit;
 • Het officiële gedeelte

  Het bestuur van Stichting Little Tigers:

  • Loes de Vries, voorzitter
  • Syl Mulder, penningmeester
  • Ria Nieuwenburg, secretaris

  .
  De bestuursleden van de stichting worden niet betaald door de stichting. Hun werk en bijdragen zijn volledig op vrijwillige basis.

  Algemene gegevens: 

 • Jaarverslagen en Verantwoording

  Onderstaand treft u onze jaarverslagen en financiële verantwoordingen. In deze overzichten vertellen we wat Little Tigers in het betreffende jaar heeft bereikt en wat er met de ingezamelde gelden is gebeurd.

Algemeen

In 2017 is Little Tigers een formele stichting geworden. Het bestuur bestond in eerste instantie uit: Loes de Vries (voorzitter), Richard Kramer (secretaris/penningmeester) en Ria Nieuwenburg (algemeen bestuurslid).

Met de officiële oprichting op 15 mei hebben we een belangrijke stap gezet in het verder helpen van zwerfdieren. Het zijn van een stichting is een voorwaarde voor het hebben van een erkenning door de NVWA. Hiermee voldoen we aan alle wettelijke eisen en mogen we ook op grotere schaal dieren naar Nederland halen.

Ook zijn we erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut beogende instelling), zodat giften aan stichting Little Tigers fiscaal aftrekbaar zijn binnen de voorwaarden van de Belastingdienst.

Verder hebben we dit jaar gewerkt aan de versteviging van onze organisatie. Naast onze vaste medewerkers van het eerste uur Lisa,  Ineke en de twee Jolanda’s, hebben we Maurice Riesewijk bereid gevonden om per 1 januari 2018 aan te treden als onze penningmeester. En zijn vrouw Myriam is nu verantwoordelijk voor de vormgeving van onze facebook pagina. Door het aantreden van Maurice en het afwikkelen van verschillende bankrekeningen zal het financiële overzicht voor 2017 beperkt zijn tot een overzicht op hoofdzaken

Voor 2022 blijft ons beleid en ons beleidsplan ongewijzigd.

Het succes van onze stichting is gelukkig ook toegenomen: In 2017 hebben we 205 katten en 5 honden aan en nieuw huis kunnen helpen. Een resultaat waar we heel erg blij mee zijn! 210 dieren die vanuit een kansloze situatie nu terecht zijn gekomen in een fijn huis, waar ze goed verzorgd en geliefd zijn.

Naast de adopties hebben we ook onze dierenvrienden in het buitenland kunnen ondersteunen met gerichte hulp in noodsituaties, zoals de overstroming in Los Barrios, waarbij er forse schade is toegebracht aan het kattenasiel. Met behulp van de donaties via Little Tigers (€500,00) heeft men het asiel weer kunnen opknappen.

Ook hebben we een inzameling gehouden via een loterij, voor de medische kosten die Liliya Stoyanova moest maken toen er in haar huis een besmettelijke ziekte optrad, die het leven van een aantal opvangkittens, en haar lieve eigen kat heeft gekost. Gezamenlijk hebben we €750,00 bij elkaar gebracht!

Verder hebben we diverse kleinschalige castratieprojecten ondersteund in Madrid en zuid Spanje, operatiekosten voor enkele katten in Roemenië, Bulgarije en Madrid betaald, hebben we voor 250 euro vlooienmiddelen gesponsord zodat alle katten in het asiel in Los Barrios tegen vlooien behandeld konden worden en zijn er tientallen malen voer en andere noodzakelijk spullen opgestuurd naar de vrijwilligers in het buitenland.

Helaas hebben we ook pech gehad met een aantal opvangkatjes in Nederland die enkele malen naar de dierenarts moesten, hetgeen ons ook voor kosten heeft gesteld.

Al met al hebben we voor bijna €2000,00 aan donaties en steun kunnen geven ten behoeve van katten in het buitenland.

Financieël Overzicht

OPENINGSBALANS 01-01-2017V/W rekeningBalans
DCDC
Eigen Vermogen€ 982.91
Debiteuren
Crediteuren€ 3063.45
Liquiditeiten€ 4046.36
Kosten Asiels € -
Vervoerskosten € -
Adoptiebijdragen € -
Opbrengst Acties € -
Donaties € -
Opbrengsten € -
€ - € - € 4046.36€ 4046.36

EINDE JAARSBALANS 31-12-2017V/W rekeningBalans
DCDC
Eigen Vermogen€ 1953.47
Debiteuren€ 382.44
Crediteuren
Liquiditeiten€ 1571.03
Kosten Asiels€ 12085.00
Vervoerskosten€ 620.00
Mutatie EV 2017€ 1629.38
Adoptiebijdragen€ 14570,00
Opbrengst Acties € -
Donaties€ 734.94
Opbrengsten€ 970.56 € -
€ 15304.94€ 15304.94€ 1953.47€ 1953.47

Een woord van dank

Zonder onze adoptanten, donateurs, opvanggezinnen, vrijwilligers, volgers en andere mensen die ons een warm hart toedragen zouden we dit niet voor elkaar hebben gekregen. Onze grote dank gaat dan ook uit naar hen, mede namens alle dieren die we hebben kunnen helpen. We kunnen niet de hele wereld veranderen, maar wel de hele wereld van 1 dier!!!

ActiviteitOpbrengstBestedingOpmerkingen
Adopties 2016
120 adopties,
a €125,00 per kat
€15000,00
Medische voorbereiding,
a €70,00 per kat
€8400,00
Transportkosten,
a €50,00 per kat
€6000,00
Bemiddelingskosten,
a € 5,00 per kat
€600,00Tbv reserve Eigen vermogen
Optreden vluchtbegeleiding,
a €120,00 per vlucht
€720,00Uit Eigen vermogen;
6 vluchten

Algemeen

Hoewel Little Tigers in 2016 nog een “Stichting in oprichting” was, en daarbij geen aanspraak maakte op een ANBI regeling, willen we toch laten weten, wat we in 2016 aan resultaten hebben geboekt.

Onze inkomsten bestond uit de adoptie bijdragen van onze adoptanten en donaties van trouwe aanhangers van Little Tigers.

In het afgelopen jaar hebben we:

 • ruim 120 katten en 1 hond een nieuw Thuis kunnen bieden
 • een bijdrage in de operatiekosten van ten minste 3 katten kunnen geven
 • meerdere castratie/sterilisatie acties ondersteund
 • bijgesprongen in diverse noodsituaties, o.a. de watersnood in Zuid Spanje, waarbij veel kostbaar materiaal waaronder medicijnen, verloren is gegaan,
 • diverse vrijwilligersorganisaties voorzien van broodnodige voer en andere voorzieningen voor de katten In het onderstaande overzicht staat, hoe we de gelden hebben besteed

Per 1 januari 2017 hadden we een batig saldo van €4046,36 , waarvan nog € 3063,45 moet worden afgedragen voor een aantal lopende verplichtingen.

Financieël Overzicht

Inkomsten 2016BedragUitgaven 2016Bedrag
Adoptie bijdragen en Donaties€24,584.80Afdracht adoptie bijdragen€10,655.00
Reiskosten katten (vluchten en transporten)€4,756.00
Bijdragen aan voer, "neutering" acties en operaties€4,168.09
Overige kosten (dierenartsen, bankkosten, benzine vrijwilligers)€959.35
Sub totaal€24,584.80Sub totaal€20,538.44
Saldo per 1-1-2017€4,046.36
Totaal€24,584.80€24,584.80
Wat onze adoptanten & contacten over ons zeggen